Urbanistická studie: Praha - Pelc Tyrolka

Urbanistická studie rozvojové oblasti mezi předpolím mostu Barikádníků (VŠ areál University Karlovy) a předpolím Nového Trojského mostu s vyústěním tunelu Blanka

Klient: Magistrát hl. m. Prahy - Odbor městského investora MHMP

Autoři: VHE a spol. - Ing. arch. Valouch, SATRA – ing. arch. Picek, A+R SYSTÉM – ing. arch. Hrůza

Datum: 1998