Nabídka služeb

NABÍDKA SLUŽEB

Projektové služby v oblasti:

·         Zpracování územně-plánovací dokumentace, územních studií, změn a aktualizací územních plánů, zpracování projektů a studií menších urbanistických celků apod.

·         Zpracování projektů a koncepčních studií dopravně-urbanistické problematiky, urbanistické a architektonické řešení kontextu dopravních staveb

·         Zpracování projektů a studií městského parteru a úprav městských prostorů

·         Zpracování studií a projektů městské zeleně, parků, hřbitovů a areálů přírodě blízké zeleně

·         Zpracování studií koncepce, generelů, a rozborů problematiky dopravy v klidu a parkování, lokalizačních studií hromadných garáží a konkrétních projektů garážových domů a podzemních garáží

·         Zpracování studií a projektů bytové výstavby, obytných a smíšených celků, bytových, rodinných i rekreačních domů a netradičních forem obytné výstavby

·         Návrhy a projekty objektů a areálů vybavenosti – školské, zdravotnické, obchodní, kulturní, administrativní, sportovní a volnočasové apod.

Konzultační služby a poradenská činnost:

·         Poradenská činnost v oblasti územního plánování a pořizování územních plánů a studií

·         Konzultační a poradenská činnost při návrzích a pořizování změn a připomínek k územním plánům

·         Poradenská činnost a studie realizovatelnosti záměrů ve vztahu k územním plánům

          Konzultace, příprava a zpracování podkladů a soutěžních podmínek pro zadavatele veřejných, urbanistických a architektonických soutěží, odborná expertní spolupráce při hodnocení soutěžních návrhů.

·         Hodnocení a posuzování záměrů z hlediska podmínek územního plánu, ochrany přírody a krajiny, hygienických podmínek (hluk, exhalace, zdraví) apod.

·         Hodnocení urbanistické ekonomie a feasibility rozvojových záměrů

Inženýrská činnost

·         Projednávání dokumentace a získávání stanovisek dotčených orgánů, zajišťování průběhu územního a stavebního řízení a vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (prioritně u vlastních projektů).

Podpora a prezentace projektů

·         Zpracování prezentačních a informačních materiálů, marketingové dokumentace a informačních materiálů, zpracování prezentačních katalogů a výstavních panelů, digitálních prezentací projektů apod.

·         Zpracování 3D vizualizace staveb a projektů, animací a virtuálních prezentací, veřejné výklady a prezentace projektů na profesionální úrovni

·         Zpracování odborných rešerší a rozborů zpracovávané problematiky, archivní dokumentace, zpracování historických podkladů a rozborů historického vývoje urbanizace a změn v území v průběhu času apod.