STUDIE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ OBLASTI POHOŘELEC

STUDIE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ OBLASTI POHOŘELEC

Klient: Magistrát hl. m. Prahy - ORFD – kooperace pro SATRA s.r.o.

Autoři: Ing. Pavel Šourek, Ing. Martina Křečková, Bc. Zuzana Boušková, Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 04/2018

·         Cílem studie je prověřit především možnosti úpravy dopravního řešení a obsluhy území jak v těsné souvislosti s budovou kasáren na Pohořelci, tak v širším kontextu dopravní obsluhy oblasti mezi ul. Myslbekovou a Loretánským náměstím. Předmětem studie není detailní architektonické řešení veřejného prostoru a městského parteru, to by mělo být součástí další přípravné dokumentace nebo veřejné architektonické soutěže - tato studie ale pro výsledné řešení parteru vytváří nezbytný podklad a podmínky z hlediska dopravního řešení a uspořádání prostoru.

·         Návrh úprav dopravního řešení ve sledované oblasti byl zpracován ve variantních skicách, sledujících (kromě cíle řešení v místě stávajícího průchodu objektem kasáren) zjednodušení a zpřehlednění dopravního režimu celé oblasti, celkového dopravního zklidnění a variantních námětů úprav rozsahu ploch pro parkování a uvolnění větší části území ve prospěch pěšího veřejného prostoru a kultivace městského parteru.

·         Po částečném projednání a konzultacích konceptu studie, zejm. s MČ Praha 1 a Praha 6, lze pro další sledování doporučit koncept dopravního řešení podle varianty D, tj. s maximálním omezením a zklidněním dopravy v oblasti, redukci parkování v prostoru Pohořeleckého náměstí a věnování tohoto cenného městského prostoru pěšímu pohybu a společenským městským aktivitám.

·         Dopravní zklidnění městského centra a rehabilitace městského parteru je jedním z hlavních dlouhodobých cílů politiky Hlavního města Prahy – toto je jeden ze střípků, který může přispět k naplnění tohoto výhledového cíle. Jedná se zatím o první koncepční krok, za kterým by měly následovat další fáze, zabývající se především detailním architektonicko-urbanistickým řešením celé této exponované oblasti.