Dopravně-urbanistické projekty

STUDIE DOPRAVNÍHO ZKLIDNĚNÍ OBLASTI JINONIC v souvislosti se stavbou Radlické radiály

STUDIE DOPRAVNÍHO ZKLIDNĚNÍ OBLASTI JINONIC v souvislosti se stavbou Radlické radiály

Klient: Městská část Praha 5

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2016

Návrh dopravního zklidnění a urbanisticko-architektonických úprav parteru veřejných prostorů v oblasti Jinonic a Butovic v souvislosti s připravovanou stavbou Radlické radiály.

Studie zklidnění severojižní magistrály v centru Prahy

Dopravně-urbanistická studie zklidnění Severojižní magistrály v Praze v úseku Bolzanova – Rumunská (Nuselský most) – převedení dopravní trasy do tunelů v koridoru za budovou Muzea a návrh řešení zklidněného uličního parteru a souvisejících městských prostorů.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy - kooperace pro SATRA s.r.o.;

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Lukáš Rákosník, Michal Jaňour (SATRA s.r.o.) vizualizace ARTOO s.r.o.

Datum: 11/2008

RADLICKÁ RADIÁLA – STUDIE PROPOJENÍ TUNELŮ JINONICE A BUTOVICE

RADLICKÁ RADIÁLA – STUDIE PROPOJENÍ TUNELŮ JINONICE A BUTOVICE

Klient: OSI MHMP  -  kooperace pro sdružení SATRA - PUDIS

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 03/2018

·         Variantní ověření urbanistického řešení v oblasti propojení tunelů Jinonice a Butovice na Radlické radiále.

RADLICKÁ RADIÁLA – DÚR – URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

RADLICKÁ RADIÁLA – DÚR – URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Klient: OSI MHMP subdodávka pro sdružení PUDIS - SATRA

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2016

Návrh urbanistického a architektonického řešení objektů Radlické radiály v úrovni dokumentace pro územní řízení.

STUDIE ZAKRYTÍ PROSTORU PŘED PORTÁLY STRAHOVSKÉHO TUNELU MÚK MALOVANKA – FORMULACE ZÁMĚRU

STUDIE ZAKRYTÍ PROSTORU PŘED PORTÁLY STRAHOVSKÉHO TUNELU MÚK MALOVANKA – FORMULACE ZÁMĚRU

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 06/2016

Ideová studie v úrovni „formulace záměru“ zakrytí prostoru před portálem Strahovského tunelu a MÚK Malovanka.

Technická ověřovací studie Břevnovské radiály

Urbanisticko – architektonické řešení návrhu Břevnovské radiály mezi pražským Silničním okruhem a MÚK Malovanka

Klient: CITYPLAN s.r.o.

Autor: ing. arch. Valouch

Datum: 2001

Praha 6 – dopravní propojení Evropská-Svatovítská – I. + II. etapa

Dopravně-urbanistická studie území souvisejícího s projektem nového dopravního propojení mezi Svatovítskou a Evropskou třídou podél železniční trati.

Klient: PUDIS a.s.

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. arch. J. Sedláčková, ing. J. Petr

Datum: 2004 - 2005

Část městského okruhu Praha - Špejchar-Pelc Tyrolka

Urbanisticko – architektonické řešení části stavby Městského okruhu v prostoru vyústění tunelu Blanka v Troji – studie a DÚR.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI a SATRA s.r.o.

Autor: Ing. arch. K. Valouch

Datum 2004

Dopravní propojení Praha 6 – Papírenská – Za elektrárnou

Ověřovací dopravně urbanistická studie komunikačního propojení a souvisejícího území v oblasti mezi Papírenskou a Za elektrárnou v Praze 6 a 7.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. Jan Petr, ing. Lukáš Kořínek – PUDIS a.s.

Datum: 2004

Dopravně – urbanistická studie Praha 6 - Vokovice

Zpracování dopravně – urbanistické studie Vokovic bylo iniciováno dlouhodobými kapacitními problémy komunikační sítě a zejména připojení celé oblasti v jediné křižovatce ul. Vokovické a Evropské. Situace je dále zhoršována jednak častým využíváním spojky ul. Na Krutci ve směru Jenerálka - Evropská a jednak nárazovými špičkami příjezdů a odjezdů rekreačně – sportovního areálu Džbán.

V I. etapě dopravně – urbanistické studie byly vytypovány návrhy na zlepšení dopravní situace ve Vokovicích.

Syndicate content