STAVBA Č. 9567 RADLICKÁ RADIÁLA JZM – SMÍCHOV - VARIANTNÍ ŘEŠENÍ ÚSEKU MÚK BUCHAROVA – MÚK BUTOVICE

Objednatel: Hlavní město Praha – INV

Zpracovatel: Společnost PUDIS – SATRA

Urbanistické a architektonické řešení VHE a spol., s.r.o. – ing. arch. Klement Valouch

Účelem studie je ve vymezeném úseku připravit k posouzení alternativy ke stavbě Radlické radiály, proti řešení předloženému k územnímu řízení a případně schválené úpravy projektu projednané a schválené Radou HMP implementovat následně do projektu stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov.