Dopravně-urbanistické projekty

Komunikace Evropská-Svatovítská

Urbanisticko – architektonické řešení pro DÚR nového dopravního propojení mezi Svatovítskou a Evropskou třídou podél železniční trati.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI a PUDIS a.s.

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. Pavel Krásný, ing. Ladislav Čabrádek (PUDIS a.s.)

Datum: 08/2010

Tunel Botanica – Radlická radiála

Variantní studie řešení protihlukové ochrany Radlické radiály a uspořádání území v prostoru poblíž sídliště Botanica.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI, kooperace pro PUDIS a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Lukáš Kořínek - PUDIS a.s.

Datum: 01/2010

STUDIE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ OBLASTI POHOŘELEC

STUDIE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ OBLASTI POHOŘELEC

Klient: Magistrát hl. m. Prahy - ORFD – kooperace pro SATRA s.r.o.

Autoři: Ing. Pavel Šourek, Ing. Martina Křečková, Bc. Zuzana Boušková, Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 04/2018

OVĚŘOVACÍ STUDIE NOVÝCH TRAMVAJOVÝCH TRATÍ PODBABA – SUCHDOL A PODBABA - BOHNICE

OVĚŘOVACÍ STUDIE NOVÝCH TRAMVAJOVÝCH TRATÍ PODBABA – SUCHDOL A PODBABA - BOHNICE

Klient: IPR hl. m. Prahy – subdodávka pro Metroprojekt a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2016

Návrh nových tramvajových tras včetně úprav parteru souvisejícího území v oblasti Podbaba – Suchdol a Podbaba - Bohnice.

Zakrytí trasy Městského okruhu Pelc Tyrolka

Studie zakrytí části povrchové trasy Městského okruhu mezi vyústěním tunelu Blanka v Troji a křižovatkou na předmostí mostu Barikádníků a využití území pro rekreační aktivity a zeleň.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy – kooperace pro SATRA s.r.o.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Lukáš Rákosník, Michal Jaňour (SATRA s.r.o.) vizualizace ARTOO s.r.o.

Datum: 08/2009

Cyklistická a pěší lávka Podbaba v Praze 6

Návrh pěší a cyklistické lávky přes Vltavu na severním cípu Císařského ostrova propojující Podbabskou ulici a Podhoří.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI, kooperace pro Hydroprojekt a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 11/2007

ZKLIDNĚNÍ SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLY

ZKLIDNĚNÍ SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLY - KONCEPČNÍ STUDIE

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy – spolupráce pro SATRA s.r.o.

Autor urbanistického návrhu:   Ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce:       ing. Pavel Šourek, ing. Lukáš Rákosník, Michal Jaňour a kol. – SATRA

                               Ing. arch. Jiřina Sedláčková, Barbora Báčová – VHE a spol.

Urbanistická studie prostoru kolem křižovatky Prašný most

Urbanisticko – architektonické řešení a úpravy prostoru kolem mimoúrovňové křižovatky Městského okruhu Prašný most v Praze 6.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI a PUDIS a.s.

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. Arnošt Zeman, ing. Ladislav Čabrádek (PUDIS a.s.)

Datum: 07/2010

Radlická radiála - DUR – urbanistické a architektonické řešení

Urbanistické a architektonické řešení Radlické radiály v rámci dokumentace pro územní řízení.

Klient: Satra s.r.o + PUDIS a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 09/2010

Syndicate content