REGENERACE PROSTORU BAROKNÍHO OPEVNĚNÍ SEVERNĚ OD PRAŽSKÉHO HRADU

REGENERACE PROSTORU BAROKNÍHO OPEVNĚNÍ SEVERNĚ OD PRAŽSKÉHO HRADU

Klient: Městská část Praha 6 – spolupráce pro SATRA s.r.o.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce: ing. Pavel Šourek, Michal Jaňour - SATRA

Datum: 12/2012

Oblast barokního opevnění severně od areálu Pražského hradu je atraktivním územím velké urbanistické hodnoty, jehož potenciál je v současné době využit pouze minimálně. Přestože významově a urbanisticky souvisí spíše s historickým městem a Hradem, hraje zároveň významnou roli jak ve vztazích k navazující urbanistické struktuře Dejvic a Střešovic, tak v širších vztazích systému zeleně, pěších a cyklistických tras. Území kolem barokního opevnění logicky dotváří širší okruh turisticky atraktivního zázemí nejvýznamnější kulturní památky a symbolu české státnosti – Pražského hradu.

Obecným cílem je regenerace veřejných ploch zeleně a posílení rekreační a volnočasové atraktivity území ve vazbě na okolí. S tím souvisí i cíl regenerace významných městských prostorů (Pohořelec, „Hradní náměstí“, Hradčanská). Dalším z cílů a priorit regenerace území je rehabilitace a atraktivní program pro nevhodně využité plochy, stejně jako zpřístupnění a pěší propojení uzavřených areálů a jejich začlenění do celkové struktury veřejných prostorů.

V celé oblasti může postupně vzniknout široký veřejně přístupný parkový a rekreační pás s řadou atraktivit a návazností na městské prostory a v širším území na celoměstský rekreační prostor od Letenské pláně po Petřín a pás kolem Patočkovy ulice. Hlavní osou území může být zklidnění trasa Keplerova – Jelení – Mariánské hradby, paralelní pěší osy lze postupně rozvíjet jak v území pod bastiony, tak v oblasti Hradních zahrad a severního předpolí Pražského hradu. V území je mimo to řada míst s potenciálem příčného propojení s vazbou na širší území.

Soubory: