ZKLIDNĚNÍ SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLY

ZKLIDNĚNÍ SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLY - KONCEPČNÍ STUDIE

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy – spolupráce pro SATRA s.r.o.

Autor urbanistického návrhu:   Ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce:       ing. Pavel Šourek, ing. Lukáš Rákosník, Michal Jaňour a kol. – SATRA

                               Ing. arch. Jiřina Sedláčková, Barbora Báčová – VHE a spol.

Datum: 10/2012

Studie řešící regeneraci, zklidnění a přeměnu Severojižní magistrály na městskou třídu.

Hlavní cíle řešení studie:

1. Navrhnout řešení, které bude v souladu s podmínkami trvale udržitelného rozvoje hl. města,

2. Zlepšit podmínky životního prostředí nejen v okolí Severojižní magistrály, ale i v celé oblasti uvnitř MO,

3. umožnit nové urbanistické začlenění této komunikace do města, odstranění urbanistických a prostorových bariér a rehabilitace neměstských prostorů a nevhodných řešení,

4. definovat základní principy k dosažení přeměny SJM na městskou třídu a navrhnout uspořádání SJM tak, aby se snížila dopravní atraktivita této trasy, došlo ke zmírnění negativního účinku této dopravní tepny v urbanizovaném území zejména v centrální oblasti města, především v exponovaných úsecích procházejících kompaktní zástavbou,

5. přeměnit uliční prostor komunikace Severojižní magistrály na městskou třídu v  délce definované na severním i jižním konci Městským okruhem, tzn. zohlednění potřeb dalších funkcí uličního prostoru, rozšíření na úkor funkce dopravní – automobilové, zklidněním SJM nezapříčinit negativní dopady (přeliv dopravy) do okolního území,

6. učinit taková opatření, která umožní změnit trendy v dělbě přepravní práce tak, aby byl trvale snižován podíl IAD. Zajistit přesun zbytné dopravy pomocí dopravně-inženýrských a koncepčních opatření na nadřazenou dopravní síť hl. m. Prahy, především na Městský a silniční okruh, potažmo přesun z dopravy individuální na dopravu veřejnou hromadnou.